Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az igények intézésének rendje

A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) a www.mavcsoport.hu honlapon, a Társaság aloldalain teszi közzé az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján közzéteendő közérdekű adatokat. A Társaság kezelésében lévő közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt bárki igényt nyújthat be.

Az igénylést a MÁV Zrt. elektronikusan az alábbi e-mail postafiókban fogadja.
 

kozadat [KUKAC] mav.hu

Az igénylésben szíveskedjen nevét és elérhetőségét megadni. Az igényelt adat részletes és egyértelmű megjelölése elősegíti az igény pontos teljesítését. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a Társaság felhívja az igénylőt az igény pontosítására. Nem teljesíthető az igény, ha a válaszadáshoz szükséges pontos elérhetőségi adat nem áll rendelkezésre. A Társaság nem köteles továbbá az adatigénylésnek eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

Tájékoztatjuk, hogy az igénylés során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait kizárólag ezen igény teljesítésével kapcsolatban használjuk fel.

A Társaság a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igénynek az igény tudomásra jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz. Jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozó adatigénylés esetében a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. A határidő esetleges meghosszabbításáról az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatást adunk.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függően másolatot kérhet. Amennyiben az igényelt adat adathordozójánál, terjedelménél vagy egyéb sajátosságánál fogva (pl. azt szerzői jogi védelem alatt álló adatbázis tartalmazza) a hivatalos helyiségünkben ismerhető meg, a kérelmező számára helyben biztosítjuk a szükséges feltételeket.

Az adatok közlésével összefüggésben felmerült másolási költséggel (másolat készítése, az átadott adathordozó önköltsége) arányos térítési díjak az alábbiakban megtalálhatók, a megállapított költségtérítés pontos összegét az adatszolgáltatást megelőzően közöljük. Az igénylő a megállapított költségtérítéssel kapcsolatban az erről szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának a Társasághoz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést a Társaság által megállapított (legalább 15 napos) határidőn belül köteles az adatkezelő számára megfizetni. Az igényelt adatot tartalmazó adathordozó a befizetés igazolását követően adható át. Amennyiben az adatigénylés teljesítése a Társaság alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum, vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja az 5.000 Ft-ot, a Társaság az adatigénylést a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesíti.

Amennyiben a kért adat nem közérdekű- vagy közérdekből nyilvános adat, illetve az adatok közlésének megtagadása bármely okból szükséges (pl. üzleti titok, know-how, személyes adat, döntést vagy további döntést megalapozó adat stb.) az igény teljesítésének megtagadásáról – függetlenül a benyújtás módjától −, annak indokával együtt 15 napon belül értesítjük.

Az adatkérő a közérdekű adatigénylés teljesítésének megtagadása esetén, a teljesítési, illetve meghosszabbított teljesítési határidő eredménytelen eltelte, valamint a megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, a bejelentés megalapozatlansága miatti lezárásról szóló vagy a Hatóság intézkedéséről való értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 


A KÖZÉRDEKŰ ADATRÓL KÉSZÍTETT MÁSOLATÉRT FIZETENDŐ KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MÉRTÉKE:

 

A költségtérítés a felmerült költség mértékéig terjedően, az alábbi költségelemek figyelembevételével állapítható meg:

 • az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó közvetlen önköltsége, legfeljebb azonban:
  • papír alapon nyújtott, a 10. másolt oldalon felüli oldalak tekintetében, színes másolat esetén 130 Ft A/4-es másolt oldalanként, 260 Ft A/3-as másolt oldalanként, illetve fekete-fehér másolat esetén 12 Ft A/4-es másolt oldalanként, 24 Ft A/3-as másolt oldalanként (10 másolt oldalig ez a költségelem nem érvényesíthető),
  • optikai adathordozón nyújtott másolat esetén 580 Ft/adathordozó,
 • elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége érvényesíthető,
 • az adathordozó igénylő részére történő kézbesítési költsége legfeljebb az alábbi mértékek szerint (elektronikus úton való megküldéskor [pl. e-mail] ez a költségelem nem érvényesíthető):
  • postai úton, Magyarország területén belül való kézbesítés esetén a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díja, az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről szóló 67/2012. (XII. 15.) NFM rendeletnek megfelelően,
  • postai úton, külföldre történő kézbesítés esetén az egyetemes postai szolgáltatás keretében tértivevény többletszolgáltatással feladott, könyvelt küldeményre vonatkozó postai szolgáltatás díja.

PDF ikon Adatkezelési tájékoztató - Közérdekű adatigénylés
 

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A Társaság ilyen adatot nem kezel

 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

Jelenleg nincs aktuális tartalom

 

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

Jelenleg nincs aktuális tartalom